Wojciech Haniszewski

NAJNOWSZE ARTYKUŁYJaką opłatę możesz pobrać za kopię dokumentacji medycznej


Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 33 groszy w okresie od września do listopada 2019 r. Regulacja ta funkcjonuje obok prawa pacjenta do otrzymania pierwszego egzemplarza dokumentacji całkowicie za darmo w związku z RODO. CZYTAJ WIĘCEJ

Ile obecnie wynosi opłata za kopię dokumentacji medycznej?


Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 32 groszy w okresie od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. CZYTAJ WIĘCEJ

Ile aktualnie wynosi opłata za kopię (odpis) dokumentacji medycznej?


Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 29 groszy w okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. CZYTAJ WIĘCEJ

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej po nowelizacji


Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 30 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2017 r. CZYTAJ WIĘCEJ

Jak przywrócić pacjenta na listę oczekujących?


Stosownie do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. CZYTAJ WIĘCEJ

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.


Senat 12 czerwca uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wchodzą w życie już za pół roku, choć przewidziano okres przejściowy. CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawców wobec NFZ


Z dniem 1 kwietnia 2015 r. ilość danych przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez świadczeniodawców istotnie wzrosła. Dotyczy to imienia, nazwiska i numeru PESEL każdego pacjenta widniejącego w kolejce. Dane charakteryzujące listy oczekujących na udzielenie świadczeń, wymagane zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, są przekazywane po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym tych list za kwiecień, czyli do 11 maja 2015 r. CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia


Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zwiększyła się liczba informacji gromadzonych na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Konieczne jest zatem przeglądnięcie posiadanego systemu informatycznego lub udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) celem wprowadzenia rozszerzonego zakresu danych. Zmiany wynikają z §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986). CZYTAJ WIĘCEJ

Ile obecnie wynosi opłata za kopię (odpis) dokumentacji medycznej?


Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 83 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2016 r. CZYTAJ WIĘCEJ

W jakich sytuacjach można kierować pacjentów z AOS na zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej?


Okoliczność ta nie została uregulowana w nowelizacji z dnia 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ani rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dlatego należy sięgnąć do załącznika nr 5c do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego obowiązuje


Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 28) obowiązuje od 8 lutego. Zmiany mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, które mogą powstać na skutek przenikania do obrotu sfałszowanych leków. CZYTAJ WIĘCEJ

Czy można zniszczyć oryginał dokumentacji medycznej?


Tak, choć pod pewnymi warunkami. W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji (czyli skanuje) i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji. CZYTAJ WIĘCEJ

Wykaz nielegalnych substancji psychoaktywnych będzie szerszy


Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, rozszerzający listę zakazanych substancji o kolejne dopalacze. Ograniczona ma zostać również sprzedaż leków zawierających pseudoefedrynę. CZYTAJ WIĘCEJ

ellaOne jednak na receptę?


Premier zaproponuje zmianę w Prawie farmaceutycznym, by Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zadecydował czy ellaOne, tzw. pigułka „dzień po”, będzie dostępna na receptę. Chodzi o ograniczenie dostępności tego środka, zwłaszcza dla nieletnich, poprzez zrównanie reguł obrotu z pozostałymi lekami antykoncepcyjnymi. CZYTAJ WIĘCEJ

Jak rozliczyć w AOS pacjenta bez karty DiLO?


Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (podobnie jest w przypadku świadczeń szpitalnych) wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego jedynie w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego. CZYTAJ WIĘCEJ

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork


Rada Ministrów wydała 13 stycznia rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork, przedłożone przez Ministra Zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja nowelizacji Prawa farmaceutycznego


Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 28) została ogłoszona 8 stycznia. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać 8 lutego 2015 r. Zmiany mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, które mogą powstać na skutek przenikania do obrotu sfałszowanych leków. CZYTAJ WIĘCEJ

System informacji w ochronie zdrowia niekonstytucyjny


Dnia 7 stycznia został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 16). Za niezgodne z Konstytucją zostało uznanych kilka przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Trybunał podkreślił, że wobec konstytucyjnego wymagania, aby ograniczenie prawa do prywatności i autonomii informacyjnej było dokonywane w drodze ustawy jest niezbędne, aby ustawa wyznaczała przedmiot rejestrów medycznych tworzonych przez ministra oraz wyraźnie ustalała dane, które mogłyby być gromadzone w tych rejestrach. CZYTAJ WIĘCEJ

Czy odmowa potwierdzenia skierowania powinna być decyzją?


Rzecznik Praw Obywatelskich powzięła wątpliwość co do konstytucyjności nowelizacji z dnia 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim do potwierdzenia oraz odmowy potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe wyłącza stosowanie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. CZYTAJ WIĘCEJ

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PRM


Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wydłuża termin rozpoczęcia obowiązkowego szkolenia w zakresie medycyny ratunkowej o trzy lata. CZYTAJ WIĘCEJ

Esemesy tylko na numer 112


Sejm znowelizował ustawę o systemie powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) będzie możliwe tylko do numeru 112. CZYTAJ WIĘCEJ

Obrót sfałszowanymi produktami leczniczymi ma być trudniejszy


Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Wykonuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czeka na podpis Prezydenta


Zmieniona ustawa wydłuża termin rozpoczęcia obowiązkowego szkolenia w zakresie medycyny ratunkowej. CZYTAJ WIĘCEJ

Zdaniem RPO odpowiedzialność lekarzy powinna być dłuższa


Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Zdrowia zarzuca, że ogranicza to konstytucyjne prawo do sądu. CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt uderzający w dopalacze przyjęty


114 nowych substancji psychoaktywnych, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jednoznaczny zakaz przywozu do Polski środków zastępczych i substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza zawierających w składzie te substancje to jedne z najważniejszych postanowień przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa o transgranicznej opiece zdrowotnej obowiązuje


Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie Unii Europejskiej, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały także produkty lecznicze i wyroby medyczne. CZYTAJ WIĘCEJ

Obsada karetek kolejne 3 lata bez zmian


Przesunięcie o trzy lata - do 2018 roku - obowiązku rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej przez część lekarzy jeżdżących w specjalistycznych karetkach przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, którą 7 listopada uchwalił Sejm. CZYTAJ WIĘCEJ

Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy


Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówią wydania produktu leczniczego OTC, zawierającego w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa lista leków refundowanych


1 listopada zaczyna obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. W porównaniu do obwieszczenia, które obowiązywało przez ostatnie 2 miesiące, w zakresie listy aptecznej dodano około 100 produktów, a 20 z niej skreślono. Zmiany dotyczą także listy leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. CZYTAJ WIĘCEJ

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej


Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie Unii Europejskiej, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały także produkty lecznicze i wyroby medyczne. CZYTAJ WIĘCEJ

Dostęp do dokumentacji medycznej nie dla konsultanta krajowego


Rzecznik Praw Obywatelskich napisała do Ministra Zdrowia pismo, w którym zwraca uwagę na nieprawidłowości w procesie uzyskiwania specjalizacji lekarskich. CZYTAJ WIĘCEJ

Bez opłat uzdrowiskowych w każdym szpitalu


Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju pobieranych przez te osoby świadczeń, nie muszą płacić opłaty uzdrowiskowej. CZYTAJ WIĘCEJ

Elektroniczne zwolnienia lekarskie coraz bliżej


Wprowadzenie elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy zmieni formę wystawiania i przesyłania e-zwolnień. Nowe regulacje mają poprawić efektywność obsługi zwolnień i skrócić czas ich wystawiania przez lekarzy. CZYTAJ WIĘCEJ

Kroki do e-zdrowia


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jak wygląda kalendarium wprowadzania kolejnych zmian? CZYTAJ WIĘCEJ

Drugie czytanie projektu dotyczącego transgranicznej opieki zdrowotnej


Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu odbędzie się m.in. drugie czytanie projektu ustawy wdrażającej dyrektywę o transgranicznej opiece zdrowotnej. Chodzi o stworzenie ram prawnych umożliwiających zwrot kosztów leczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. CZYTAJ WIĘCEJ

Ratownik medyczny tylko po studiach


Tytuł ratownika medycznego będzie można uzyskać wyłącznie w trybie studiów licencjackich - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Obecnie ratownicy kształcili się także w szkołach policealnych. CZYTAJ WIĘCEJ

Stawka kapitacyjna nie za dzieci emigrantów


Dzieci z polskim obywatelstwem, których rodzice pracują i są ubezpieczeni za granicą, nie mogą figurować w Polsce na liście lekarza POZ, ale podczas pobytu w naszym kraju mają prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie EKUZ - zapewnia Ministerstwo Zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego czeka nowelizacja


Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona i jej przedstawiciel ustawowy mają różne zdanie na temat umieszczenia w domu pomocy społecznej, zadecyduje o tym sąd - proponuje Ministerstwo Zdrowia w założeniach projektu noweli ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty


Po wakacjach posłowie Platformy Obywatelskiej mają złożyć w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, przygotowany przez środowisko fizjoterapeutów, które od wielu lat zabiega o taką regulację. Prace nad tym projektem trwały od ponad roku w Ministerstwie Zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJ

Nie będzie darmowych leków dla seniorów


Senat odrzucił 7 sierpnia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewidujący bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę. CZYTAJ WIĘCEJ

Ukazał się wyrok TK dotyczący udostępniania danych dawców szpiku


22 lipca Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją udostępnianie wszystkich danych dawców ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej (sygn. akt K 25/13). CZYTAJ WIĘCEJ

Definicja "sfałszowanego produktu leczniczego" znajdzie się w ustawie


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przedłożony przez Ministra Zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w dokumentacji medycznej lekarzy AOS


24 lipca w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 968). Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. CZYTAJ WIĘCEJ

Przepisy o dokumentacji medycznej w Dzienniku Ustaw


29 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJ

Papierowa dokumentacja medyczna 3 lata dłużej


23 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJ

Przetwarzanie danych osobowych dawców szpiku zgodne z Konstytucją


Umieszczenie w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej informacji o imieniu i nazwisku, miejscu urodzenia, adresie zamieszkania i numerze PESEL kandydata na dawcę oraz informacji o podmiocie, który dokonał badania jego antygenów zgodności tkankowej jest zgodne z konstytucją. Niezgodne z konstytucją jest natomiast udostępnianie wszystkich danych dawców ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. CZYTAJ WIĘCEJ

Pakiet kolejkowy uchwalony


Posłowie 22 lipca 2014 r. uchwalili trzy ustawy z tzw. pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego. Ich główne założenia to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych. CZYTAJ WIĘCEJ

Przepisy o gromadzeniu danych dawców szpiku zaskarżone do TK


Trybunał Konstytucyjny 22 lipca zajmie się gromadzeniem danych osobowych potencjalnych dawców szpiku. Przepisy zaskarżyła w zeszłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich, według której zakres przetwarzania tych danych jest zbyt szeroki. CZYTAJ WIĘCEJ

Senat wydłużył obowiązywanie papierowej dokumentacji medycznej


Podmioty lecznicze będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. - przewiduje nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, którą 3 lipca poparł Senat, nie wprowadzając do aktu żadnych poprawek. CZYTAJ WIĘCEJ

Papierowa dokumentacja medyczna do 2017 roku


Podmioty lecznicze będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. - stanowi uchwalona 26 czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. CZYTAJ WIĘCEJWojciech Haniszewski

O sobie

Adwokat Wojciech Haniszewski to dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki akcyjnej notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach z tematyki prawnej i finansowej. Ekspert programu LexPolonica. Jest autorem wielu popularnych artykułów o tematyce prawnej, publikowanych w serwisach internetowych serwiszoz.pl, ipp24.pl, lekarzkontraktowy.infor.pl, rkdl.infor.pl, prawo.mp.pl, kasy.mp.pl, klr.pl, infonfz.pl, biznes.onet.pl i podatki.onet.pl. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.