Elektroniczne zwolnienia lekarskie coraz bliżej

Wprowadzenie elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy zmieni formę wystawiania i przesyłania e-zwolnień. Nowe regulacje mają poprawić efektywność obsługi zwolnień i skrócić czas ich wystawiania przez lekarzy.Zniesiony zostanie obowiązek przekazywania przez pracownika wystawionego przez lekarza zaświadczenia o niezdolności do pracy. E-zwolnienia będą dostarczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnika składek bez konieczności, co ma miejsce obecnie, przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów. Wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień usprawni prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zaświadczeń, zwłaszcza tych krótkoterminowych.

Lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny. Swój profil informacyjny lekarze będą tworzyli za pomocą systemu teleinformatycznego, bezpłatnie udostępnionego przez ZUS. Wystawione zwolnienie będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Obok e-zwolnienia przesyłanego elektronicznie do ZUS, pacjent będzie mógł otrzymać wydruk e-zwolnienia zaopatrzony w oznaczenie lekarza. Wydruk będzie sporządzany na wniosek pacjenta, np. w przypadkach, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego, na który ZUS ma przekazywać otrzymane zwolnienie. Wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy w postaci pisemnej będzie możliwe, np. podczas wizyt domowych u pacjentów i braku dostępu do internetu. Blankiety zwolnień lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Zakłada się, że blankiety te będą rejestrowane przez system. Do końca 2017 roku przewiduje się okres przejściowy, w trakcie którego równolegle będą funkcjonować dwa systemy dokumentacji zwolnień lekarskich - dotychczasowy i nowy.

Wystawione przez lekarza e-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika. Za pomocą systemu elektronicznego zaświadczenia o niezdolności do pracy będą także wystawiane przez lekarzy orzeczników ZUS.

Postępowanie o wypłatę zasiłku w przypadku, gdy ma to uczynić płatnik składek, będzie wszczynane na podstawie zaświadczenia lekarskiego otrzymanego na profilu informacyjnym płatnika lub na podstawie wydruku zaświadczenia e-zwolnienia przekazywanego przez ubezpieczonego. W przypadku, gdy płatnikiem będzie ZUS, postępowanie będzie wszczynane na podstawie wniosku lub wydruku zaświadczenia. Przyjęto, że e-zwolnienia będą udostępniane przez ZUS Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Taka wymiana informacji ma się rozpocząć od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany obejmą również zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana. Jest to reakcja na odnotowaną dużą skalę nadużyć. Chodzi o sytuacje, gdy po krótkim okresie opłacania składek na wysokim poziomie następuje długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do zadeklarowanej podstawy wymiaru. Z tego względu zaproponowano uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

Do projektu ustawy włączono przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do tego zasiłku będzie także ubezpieczony ojciec dziecka (lub inny członek najbliższej rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do otrzymania zasiłku opiekuńczego nie będzie konieczne pozostawanie ubezpieczonego w związku małżeńskim z rodzicem na stałe opiekującym się dzieckiem, jeżeli poród, choroba czy pobyt w szpitalu uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8.

Określono maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych, uzależniając jej wysokość od formy złożenia wniosku. Maksymalna wysokość opłaty wyniesie 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego w celu ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów przyjęła 30 września. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem przepisów związanych z tworzeniem profilu płatnika, zmian w zasiłku macierzyńskim, opiekuńczym (wchodzących po upływie 14 dni od ogłoszenia) oraz dotyczących ustalania podstawy wymiaru zasiłków, które powinny wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po ogłoszeniu ustawy.


autor/ źródło: Wojciech Haniszewski

Wojciech Haniszewski

Adwokat Wojciech Haniszewski to dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowotwory krwi bywają często błędnie diagnozowane jako niedokrwistość. Znaczna ich część może przekształcić się w ostrą białaczkę szpikową


Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to wciąż mało znane nowotwory krwi, które mogą się przekształcić w ostrą białaczkę szpikową (AML).…Komputer i rejestrator wykryją chorobę Alzheimera…

Współpłacenia nie będzie, dopóki nie uszczelnimy…

Edukacja pacjentów po zawale to ważny element terapii

NIL: stanowisko ws. systemu zapewnienia jakości w…

Pomysł na finansowe wsparcie szpitali - czy placówki…

Co trzeci mężczyzna przegrywa walkę z rakiem prostaty

Ustawa o transgranicznej opiece zdrowotnej obowiązuje

Seria do infuzji wycofana. O który lek chodzi?

Prezydenckie nominacje profesorskie