Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zwiększyła się liczba informacji gromadzonych na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Konieczne jest zatem przeglądnięcie posiadanego systemu informatycznego lub udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) celem wprowadzenia rozszerzonego zakresu danych. Zmiany wynikają z §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986).Nowa, dodatkowa zawartość list oczekujących dotyczy następujących danych:

1) identyfikatora miejsca udzielenia świadczenia;

2) kodu ustalonego między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, identyfikującego listę oczekujących (w każdym przypadku);

3) unikalnego numeru identyfikacyjnego karty onkologicznej oraz kodu etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, przyjmującego wartość określoną w tabeli nr 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia – ustalanego na podstawie karty onkologicznej przedstawionej przez świadczeniobiorcę (w przypadku listy dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym);

4) informacji o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10b ustawy;

5) informacji o przywróceniu na listę oczekujących w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy.

Powyższa regulacja dotyczy w pierwszej kolejności wszystkich list oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej (tzw. kolejki do komórki). Jest to przeważająca część list oczekujących w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W tym zakresie pakiet kolejkowy nie wszedł zatem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Do dnia 31 marca 2015 r. świadczeniodawcy udzielający powyższych świadczeń mieli wprowadzić do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielenie świadczeń dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. nowa zawartość list oczekujących prowadzonych we własnym systemie informatycznym, poza kolejkami do komórek, dotyczy następujących świadczeń:

- implantacji, założenia, umiejscowienia lub przemieszczenia wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu [02.931];

- wszczepienia albo wymiany stymulatora nerwu błędnego [04.941];

- świadczeń tomografii komputerowej;

- badań genetycznych;

- leczenia aparatem ortodontycznym [23.2402; 23.2401; 23.2310];

- leczenia protetycznego [23.3102; 23.3103; 23.3104; 23.3105];

- świadczeń gwarantowanych z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) – oprócz programów lekowych: leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C i leczenia stwardnienia rozsianego;

- świadczeń gwarantowanych znajdujących się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli nie są wymienione w pkt I–IV załącznika nr 11 i zostały wskazane w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnej listy.

Tego samego dnia weszła również w życie nowa zawartość list oczekujących prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to następujących świadczeń:

- świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych we wskazanych komórkach organizacyjnych w zakresie świadczeń:

 

Zakres świadczeń

w poradniach

specjalistycznych

Kody specjalności komórki organizacyjnej, określone w przepisach

o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych

1

Świadczenia z zakresu

onkologii

1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci;1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii

2

Świadczenia z zakresu

ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

3

Świadczenia z zakresu

kardiologii

1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

4

Świadczenia z zakresu

endokrynologii

1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

- świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, znajdujących się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem świadczeń z zakresu przeszczepów udzielanych osobom, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Do dnia 31 marca 2015 r. świadczeniodawcy udzielający powyższych świadczeń mieli wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dane dotyczące osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2015 r. Te listy oczekujących należy prowadzić w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE). Potwierdza to komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.


Szkolenie:  Pakiet kolejkowy (ze zmianami od 1 kwietnia 2015 r.) i onklogiczny.

 

 Na szkolenie zaprasza prowadzący mec. Wojciech Haniszewski 

 Szkolenie online z ceryfikatem + 30-dniowy dostęp do retransmisji

Dowiedz się więcejautor/ źródło: Wojciech Haniszewski

Wojciech Haniszewski

Adwokat Wojciech Haniszewski to dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowotwory krwi bywają często błędnie diagnozowane jako niedokrwistość. Znaczna ich część może przekształcić się w ostrą białaczkę szpikową


Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to wciąż mało znane nowotwory krwi, które mogą się przekształcić w ostrą białaczkę szpikową (AML).…W polskich aptekach może zabraknąć leków – alarmują…

Redakcja

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący stosowania leków zawierających imatynib

Podstawą dopuszczenia do obrotu wszystkich produktów generycznych imatynibu, będących pełnowartościowymi odpowiednikami leku innowacyjnego Glivec, były badania biorównoważności. Ich wyniki dowiodły ponad wszelką wątpliwość, iż leki generyczne…
mz.gov.pl
Komunikat

Jak szybko diagnoza nowotworu?

Redakcja

NFZ zapłaci szpitalowi w Olsztynie za nadwykonania z 2013 r.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Olsztynie zasądził kwotę nieco przekraczającą 5,5 mln zł za tzw. nadlimity wypracowane w 2013 r. Kwota ta została wydana na leczenie pacjentów, w przypadku których nie można…
Gazeta Wyborcza
Prawo i zarządzanie

NRA: cytostatyki są przygotowywane w nieodpowiednich…

Arłukowicz: płaćmy za efekty leczenia

Poznań: 800 widzów internetowej transmisji operacji…

Zdrowie publiczne jest zadaniem wszystkich resortów

Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ